Start Aktualności Oośrodku Oferta Stowarzyszenie Nadzieja Kontakt
JAK ZAMIESZKAĆ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

O miejsce w Domu Pomocy Społecznej Pod Klonami w Transborze” mogą ubiegać się osoby, które ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność, sytuację życiową, stan zdrowia, wymagają całodobowej opieki osób drugich.
Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej opiekuna prawnego, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub ostatniego miejsca zameldowania.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania i złożyć wniosek - podanie o umieszczenie w domu pomocy społecznej.
Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej zobowiązany jest w ciągu 14 dni rozpatrzyć złożony wniosek, przeprowadza wywiad środowiskowy z osobą składającą wniosek, oraz z osobami zobowiązanymi do ponoszenia odpłatności tj. mężem, żoną, dziećmi, wnukami wywiad alimentacyjny oraz zbiera niezbędną do tego celu dokumentację tj.:
  • wywiad środowiskowy,
  • zaświadczenie lekarza w którym stwierdzona zostanie konieczność umieszczenia w DPS,
  • oświadczenie osoby zainteresowanej o wyrażeniu zgody na umieszczenie w DPS,
  • aktualne zaświadczenie o dochodach w/w osoby,
  • wniosek o wydanie opinii do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
  • zgoda Sądu na umieszczenie w DPS, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny. Zobowiązani do ponoszenia opłat są w następującej kolejności:
1. mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3. gmina, z której osoba została skierowana do Domu - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów, organ gminy właściwej dla osoby ubiegającej się wydaje decyzję kierującą i decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w DPS. W przypadku odmowy wydania skierowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Pomocy Społecznej „ Pod Klonami” Transbór 12, 05-334 Latowicz, 25 758-89-42, 600-982-463

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


pliki do pobrania
1. Wniosek o umieszczenie w DPS >>>
2. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego >>>
3. Zaświadczenie lekarskie wzór do DPS >>>
4. Oświadczenie o zgodzie do DPS >>>
5. Opinia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS>>>
6. Pozostałe dokumenty >>>  

Copyright PODKLONAMI 2014. All rights reserved. Created by Vipercom