Start Aktualności Oośrodku Oferta Stowarzyszenie Nadzieja Kontakt


Gminny konkurs
na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną
Regulamin


1. Organizatorem konkursu jest Dom Pomocy Społecznej „Pod Klonami” w Transborze

2. Cele konkursu:
- kultywowanie tradycji wielkanocnych
-integracja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Pod Klonami” w Transborze z mieszkańcami gminy Latowicz
-aktywizacja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Pod Klonami” w Transborze w życie lokalnej społeczności
-promowanie osób uzdolnionych i aktywnych plastycznie z terenu gminy Latowicz
-stworzenie możliwości prezentacji własnych prac
-kształtowanie aktywnej i twórczej postawy mieszkańców gminy Latowicz

3. Kategorie wiekowe:
- przedszkola i klasy „0”
-szkoła podstawowa
-gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
- osoby dorosłe

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie palmy wielkanocnej w formie przestrzennej.

5. Każda praca powinna zawierać na przyczepionej karteczce: imię i nazwisko autora, klasa, nazwą i adresem szkoły/ instytucji oraz dane opiekuna (w przypadku uczniów). Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

6. Wysokość palmy nie powinna przekraczać 100 cm. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Prace, które nie spełniają kryteriów określonych regulaminem nie będą podlegać ocenie przez komisję konkursową. Każda klasa może do konkursu zgłosić maksymalnie po 4 prace w każdej kategorii wiekowej. Dopuszcza się prace grupowe. Każdy z uczestników konkursu (grupa) może wykonać 1 pracę.

7. Ocena prac:
-prace należy nadsyłać/ przynosić do 11.03.2016
-komisja konkursowa oceni prace 14.03.2016
- wyniki będą dostępne na stronie internetowej organizatora oraz na facebooku
-o terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie
-organizator przewidział nagrody rzeczowe dla dyplomy dla uczestników konkursu

8. Kryteria oceny prac:
- pomysłowość i oryginalność pracy,
-samodzielność wykonania,
- wykonanie palmy wielkanocnej w formie przestrzennej,
- estetyka wykonania,
-dobór materiałów (nie będą brane pod uwagę gotowe elementy)
-nawiązanie do tradycji

9. Prace będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej w siedzibie organizatora do dnia 08.04.2016r

10. Sprawy sporne nie uregulowane regulaminem rozstrzyga organizator.

11. Zgłoszenie pracy przez autora jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą na bezpłatne publikowanie prac w celach promocyjnych konkursu.


<<< powrót do aktualnoœci

Copyright PODKLONAMI 2014. All rights reserved. Created by Vipercom