Start Aktualności Oośrodku Oferta Stowarzyszenie Nadzieja Kontakt


Gminny konkurs
na ekologiczną zawieszkę choinkową
Regulamin


1. Organizatorem konkursu jest Dom Pomocy Społecznej „Pod Klonami” w Transborze

2. Cele konkursu:
- kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych
-integracja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Pod Klonami” w Transborze z mieszkańcami gminy Latowicz
-aktywizacja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Pod Klonami” w Transborze w życie lokalnej społeczności
-promowanie osób uzdolnionych i aktywnych plastycznie z terenu gminy Latowicz
-stworzenie możliwości prezentacji własnych prac
-kształtowanie aktywnej i twórczej postawy mieszkańców gminy Latowicz

3. Kategorie wiekowe:
- przedszkola i klasy „0”
-szkoła podstawowa
-gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
- osoby dorosłe

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie ozdoby choinkowej w formie przestrzennej.

5. Każda praca powinna zawierać na przyczepionej karteczce: imię i nazwisko autora, klasa, nazwą i adresem szkoły/ instytucji oraz dane opiekuna (w przypadku uczniów). Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. Nie będą oceniane prace wykonane z gotowych ozdób choinkowych.

6. Wysokość pracy nie powinna przekraczać 30 cm . Każda praca powinna posiadać zawieszkę do powieszenia na choince. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Prace, które nie spełniają kryteriów określonych regulaminem nie będą podlegać ocenie przez komisję konkursową. Każda placówka może do konkursu zgłosić maksymalnie po 4 prace w każdej kategorii wiekowej. Nie będą uwzględniane prace zbiorowe. Każdy z uczestników konkursu może wykonać 1 pracę.

7. Ocena prac:
-prace należy nadsyłać do 14.12.2015 na adres: Dom Pomocy Społecznej „Pod Klonami” i, Transbór 12, 05-334 Latowicz
-komisja konkursowa oceni prace 16.12.2015
- wyniki będą dostępne na stronie internetowej organizatora
-o terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie
-organizator przewidział nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla uczestników konkursu

8. Kryteria oceny prac:
- pomysłowość i oryginalność pracy,
- wykonanie ozdoby choinkowej w formie przestrzennej,
- ozdoba choinkowa powinna mieć zawieszkę umożliwiającą zawieszenie jej na choince,
- estetyka wykonania,
-dobór materiałów,
-nawiązanie do tradycji

9. Prace będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej w siedzibie organizatora do dnia 15.01.2016r

10. Sprawy sporne nie uregulowane regulaminem rozstrzyga organizator.

11. Zgłoszenie pracy przez autora jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą na bezpłatne publikowanie prac w celach promocyjnych konkursu.<<< powrót do aktualnoœci

Copyright PODKLONAMI 2014. All rights reserved. Created by Vipercom